Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Saxyna.cz

1. Všeobecná ustanovení
2. Vznik smlouvy
3. Dodání zboží, služba "pojištění zásilky"
4. Cena zboží a platební podmínky
5. Odstoupení od smlouvy, služba "Jednoduché vrácení zboží"
6. Odpovědnost za vady, reklamace
7. Ochrana osobních údajů
8. Závěrečná ustanovení1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě Saxyna.cz , jehož provozovatelem a zároveň prodávajícím je Monika Lorencová, s místem podnikání Ostrov nad Oslavou 225, 594 45. IČ: 74765388.
Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).
1.2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.


2. Vznik smlouvy
2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře, podle platné nabídky prodávajícího, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího pod Saxyna.cz.
Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Objednávku lze učinit také telefonicky, popřípadě e-mailem. V takovém případě je objednávkový formulář na základě telefonické nebo e-mailové objednávky kupujícího vyplněn a odeslán za kupujícího prodávajícím.
Takto učiněná objednávka se považuje za objednávku učiněnou kupujícím a dále se řídí veškerými ustanoveními těchto VOP.
2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
a) identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla;
b) identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
c) požadované množství zboží;
d) cenu;
e) místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
2.3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu saxyna@saxyna.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.
2.4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
2.5. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách saxyna.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
2.6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí;
b) zboží se již nedodává;
c) zboží je již vyprodáno;
d) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
e) existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.
 

3. Dodání zboží
3.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
3.2. Místo dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
3.3. Obvyklá lhůta pro odeslání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
3.4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
a) osobním předáním dle předchozí dohody, zpravidla místo podnikání prodávajícího;
b) prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 72 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.), byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou.
Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.
 
Přehled možných způsobů doručení zásilek a ceny poštovného a balného:
  • Česká pošta balík - od 149.90 Kč 
  • Zásilkovna  - od 89.90 Kč
  • Kurýrní služba - od 109.90 Kč
 
Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
  • Převodem z účtu 0.00 Kč
  • Dobírkou od 49.90 Kč
  • platební kartou nebo on-line převodem skrze platební bránu Comgate
 
Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou konečné.
3.5. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
3.6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
3.7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).
3.8. Pokud kupující zakoupí službu "pojištění zásilky", zavazuje se prodávající v případě poškození objednaného zboží, které ze své povahy vylučuje další užívání zakoupeného předmětu a které vzniklo během přepravy směrem ke kupujícímu, v co nejkratší možné době kupujícímu zaslat produkt nový, stejný, nebo není-li to možné z důvodu unikátnosti ruční tvorby, co nejvíce podobný produkt původně zakoupenému. V případě uplatnění této služby zákazníkem, je nezbytné prodávajícímu doložit maximální možnou fotodokumentaci poškozeného zboží/zásilky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění v případě, že je poškození marginálního charakteru - například mírně pokrčený papír a podobně. Typickým příkladem náhradního plnění, v rámci služby "pojištění zásilky", je rozlomená svíčka, hrubě poškozená gratulační kniha například vlivem přepravy balíčku s knihou pod neúměrně těžkým jiným balíkem v rámci přepravní služby atd. Prodávající si vyhrazuje právo konečného posouzení a také právo odmítnou plnění, pokud kupující odmítá doložit stav poškozeného zboží. Náhradním plněním se rozumí pouze náhrada konkrétní poškozené věci, nikoli celé zásilky jako celku.

 

4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.Saxyna.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
4.2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
a) dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
b) v hotovosti při osobním převzetí dle předchozí dohody;
c) bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u Fio banky a.s., číslo účtu 2900749235/2010, a to při odesílání objednávky;
d) platební kartou, respektive převodem prostředků skrze PayPal účet
4.3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.
4.4. Zboží zhotovované, nebo upravované specificky na přání zákazníka, mimo obvyklou nabídku, je nutné uhradit předem platbou na účet prodávajícího. O této skutečnosti je kupující předem informován a úprava/zhotovení zboží proběhne až po připsání platby na účet prodávajícího.
4.5. Nebude-li platba předem připsána do 5 pracovních dnů na účet prodávajícího, vyhrazuje si ten právo na stornování smlouvy bez předchozího upozornění kupujícího.
4.6 Všechny uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH).
 

5. Odstoupení od smlouvy
5.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
5.2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na adrese místa podnikání prodávajícího Ostrov nad Oslavou 225, nebo na e-mailové adrese saxyna@saxyna.cz.
Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. 
5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
5.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, nese náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 5.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.7. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.
5.8. Pakliže bylo zboží upraveno, nebo vyrobeno specificky dle přání kupujícího, který tento požadavek jasně a srozumitelně předem vyslovil, pak se nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů nevztahuje.
5.9. Pokud má zákazník přikoupenu službu "Jednoduché vrácení zboží", prodlužuje se tímto možnost vrácení zboží bez udání důvodů na 30 dní, od převzetí zásilky se zbožím. V rámci této služby má také zákazník možnost nám zboží vrátit bez nutnosti placení poštovného, za zásilku odesílanou směrem k prodávajícímu. To platí za předpokladu, že k odeslání využije pobočkové sítě Zásilkovny a to konkrétně služby zpětné zásilky. Prodávající kupujícímu sdělí kód pro zpáteční zásilku, který stačí obsluze pobočkového místa Zásilkovny nadiktovat a zásilku odevzdat. Náklady vzniklé na dopravení balíčku na pobočku zásilkovny si kupující hradí sám. Pokud kupující využije sítě Zásilkovny a vrátí balíček jiným způsobem, než službou "zpětná zásilka", není prodávající povinen nést náklady dopravy vzniklé vrácením zásilky.
 

6. Odpovědnost za vady, reklamace
6.1.
 Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
6.2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.4.
6.4.1.
 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 6.5. níže).
6.4.2. Ustanovení čl. 6.4.1. se nepoužije:
a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c) vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
6.4.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
6.4.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.3., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
6.4.5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6.4.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.4.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží), c) jinou neodbornou a nepřiměřenou manipulací se zbožím.
6.4.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
6.4.9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající nejpozději do pěti (5) dnů ode dne přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.
6.6.
6.6.1.
 Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:
a) poštou na adrese sídla prodávajícího Ostrov nad Oslavou 225, 59445, nebo
b) e-mailem na adrese saxyna@saxyna.cz.
Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.
6.6.2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.6.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího v písemně nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


7. Ochrana osobních údajů
7.1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, tedy zejména jména, příjmení, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, bydliště nebo sídla, adresy pro doručování, telefonního čísla a e-mailové adresy, (dále jen „osobní údaje“).
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to k obchodním a marketingovým potřebám prodávajícího, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího kromě zpracovatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
7.3. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu (byl-li při objednávce vytvořen), případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.
7.4. K PERSONALIZACI OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ANALÝZE NÁVŠTĚVNOSTI VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE. POUŽÍVÁNÍM WEBU S TÍM VYJADŘUJETE SOUHLAS.


8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
8.2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
8.3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
8.4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
8.5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
8.6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
8.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.